Slovenski biografski leksikon

Teplý Ermin, montanist, r. 29. marca 1902 v Veliki Loki pri Trebnjem (brat Boga, gl. čl.), živi v Zgbu. Obiskoval je 1908–12 osn. šolo in 1912–6 gimnazijo v Kranju, 4 razr. (z mat.) pa 1916–20 v Novem mestu; 1920–6 štud. na tehn. fak. v Lj. (rudar. odd.), 1926 dipl., 1931 opravil v Zenici strok. izpit. Zaposlen je bil kot upravnik v rudnikih 1927–32 v Senju, 1932–5 v Ugljeviku, 1935–7 v Banja Luki, 1937–41 v Ljubiji (rudnik žel. rude), 1941–5 je bil ravnatelj premogovnika v Novi Gradiški, 1945–6 referent pri min. za industrijo in rudarstvo v Zgbu, 1946–9 pooblaščenec min. rudarstva zvezne vlade in glavni inž. premogovnika »Tito« v Banovićih, 1949–51 direktor projektivn. biroja min. rudarstva vlade FNRJ v Bgdu, 1951–2 glavni projektant pri Rudarsko projektant. preduzeću Srbije v Bgdu, 1952–60 izr. prof. na rudar. odd. tehn. in tehnol. fak. univ. v Zgbu, od 1960 pa red. prof. rudar. odd. rudar.-geol.-naftne fak. prav tam. Je častni član ZIT rudar., geološke in metalurške stroke Jsle in posameznih sekcij. — Odlikovanji: 1949 red dela II. stopnje, 1972 red dela z rdečo zastavo.

T. se bavi zlasti s projektiranjem površinskega odkopavanja in s prezračevanjem rudnikov. Njegova pomembnejša dela so projekti, mdr.: projekt in izvedba južnih rudišč rudnika žel. rude v Ljubiji; premogovnika »Tito« v Banovićih; tu vodil generalni projekt površinskega izkoriščanja rudnika; projekt izkoriščanja žel. rude na področju Sanskega paleozoika; azbestne rude v Bosansko Petrovem selu ter boksita na področju Obrovca; projekt ventilacije rudnika Velenje (skupaj z dr. Ahčanom); študije, npr. »Striping« sistem z uporabo pri površin. odkopavanju v premog. bazenu Banovići (v lasti avtorja); Analiza celotnega delovanja vplivnih činiteljev pri prezračevanju rudnika (prilagojena za rudnik lignita Velenje; Rudar.-geol.-naftni inst. Zgb, Rudn. lignita Velenje); O pojavah CO2 v istem, (ib.); Študija o metodah proračuna količine zraka v rudn. zračni mreži (Rudar. inšt. Bgd); Fizikalne in matematične osnove za proračune zračnih tokov in za izdelavo programa na »Fortran« (Rudar. inšt. Lj., 1970); Tehn. rešitve prezračevanja jam Rudnika lignita Velenje (Rudar. inšt. Lj., Rudnik lignita Velenje, 1975); Termodinamska analiza in klimatizacija jam Rudnika lignita Velenje (ib.); Raziskava možnosti eksploatacije samorodnega živega srebra v karbon. skrilavcih z oz. na higien.-tehn. pogoje Rudnika živ. srebra Idrija (Rudar. inšt., Lj.); Problem prezračevanja jame Rudnika lignita Velenje. I. in II. del (ib., Rudnik lignita Velenje, 1976/7). Številne strok. članke in razprave je objavljal mdr. v časopisju: Rudarski glasnik (Bgd) 1964; Rudarsko-metalurški zbornik (Lj.) 1956, 1970, 1971, 1972; Rudarstvo, geologija i metalurgija 1977; Rudarstvo i metalurgija (Bgd) 1953; Sigurnost u rudnicima (Bgd) 1972, 1975; Ugalj (Bgd) 1950–1. — Prim.: osebni podatki; Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1072; 225 let novom. gimn. 1971, 390, 437. — Slika: arhiv SBL. Petrè

Petrè, Fran: Teplý, Ermin (1902–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi691652/#slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine