Slovenski biografski leksikon

Šušteršič Mirko (Bogomir), gozdarski strokovnjak, r. 12. sept. 1891 v Kropi oskrbniku Thurnovih posestev Tomažu in Elizabeti r. Zupan, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1897–903 v Radovljici, realko 1903–10 v Lj. (1 leto) in Idriji (1910 mat.); študiral 1911–5 na Vis. šoli za zemljedelstvo (gozdar. fak.) na Dunaju. Bil je 1915–7 v vojski, 1917–9 gozdar. praktikant in adjunkt na veleposestvu grofov Thurnov v Radovljici, 1919–21 referent pri Agrarni direkciji v Lj. ter sekvester in upravitelj treh veleposestev v plebiscitni coni Rožek na Kor., 1921–3 šef gozd. uprave pri drž. posestvu Belje, 1923–31 upravitelj veleposestva KID na Jesenicah, 1931–44 pooblaščeni gozdar. inž. v Lj. (1934–6 upravitelj posestva Mešč. korporacije v Kamniku, 1939–44 taksator pri urejanju gozdov Začasne drž. uprave razlašč. gozdov, do 1938 tudi upravitelj zakupnih lovišč v Karavankah), 1941–5 interniran v Dachau-Allach. L. 1945–51 je bil šef odd. za urejanje gozdov LRS (taksacija) pri min. oz. glavni upravi za gozdarstvo v Lj., sestavil osnutek za prvi socialist. zakon o lovu z vsemi odredbami in pravilniki (Ur. list 1946, št. 50), 1950 bil upok.; 1951–2 zastopnik gozdarstva v komisiji za urejanje zemljišč LRS in član teren. ekipe.

Š. je izdal knjige: Naš gozd. 1935 (MD Celje); Gojitev srnjadi. Lj. 1946; Tablice za določanje lesne zaloge sestojev po okularni cenitvi debelinskih razredov. 1946; Tablice za enomerne sestoje smreke, jelke, bora, bukve in deblovnice. 1946; Tablice za prebiralni gozd in njegovo normalizacijo. 1947; Cenitev po debelinskih razredih in tablice. 1950; Tablice za enomerne sestoje in deblovnice. 1950; Nega bukovja in jelovja. 1951; Gozdarski, lesni, lovski muzej v Bistri. 1954; Gozdarstvo za gozdne delavce. 1960; priredil je in več kot polovico besedila prispeval za knjigo Naš lov. Celje 1934, 1951–32 (I., II. knj., razširj. in popravljena); Lovstvo. 1951 (učbenik, jezik. in strok. redigiral, prispeval članke). Od 1918 dalje je pisal članke, razprave, beletristične podlistke polit. in strok. vsebine v GozdV, L, Les, PV, Proteus, Šumarski list, Tehniko in gozdarstvo, TurV idr., od 1936 oz. 1938–53 (z izjemo 1941–5) je urejal revijo L in mdr. tu objavil: Ptičje šege in navade … Po H. Frielingu (1946, 61 sl.); Gozd in lov v triglav. pogorju (1947, 55 sl.); Nekaj o balistiki (1950, 226 sl.); »L« petdesetletnik (1967–8, 2–3, tudi Proteus 1967–8, 190–1); v Izv. gozdar. inšt. v Lj. pa Ureditev zemljišč. Kategorizacija in razmejitev (1950, 79–90, tudi p. o.) idr. biogr. članke, mdr.: J. Levičnik (GozdV 1951), J. Lokar (L 1961–2), V. Novak (GozdV 1951), A. S. Pirc (L 1961–2), E. Zavodnik (GozdV 1951). Šifre: M. Š., Šumi, Farizej. – Prim.: Spominski almanah 338, 226 (slika); A. Šivic, Stvarno in avtorsko kazalo k Lovcu. Lj. 1957; L 1961, 189 (s sliko); ocene: Književni glasnik 1934, 48–9; 1935, 10–1, 15; M 1935, 151; 1936, 114; GozdV 1946, 69, 110; 1948, 18–9; 1951, 252–3, 253–6; Les 1950, 119; L 1951, 448–50. – Slike: Jesenski lj. velesejem. Vodič in katalog. Lj. 1936; L 1951, 369 (karikatura). *

Uredništvo: Šušteršič, Mirko (1891–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi679309/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine