Slovenski biografski leksikon

Šuklje Lujo, gradb. inž., strokovnjak za mehaniko tal, r. 21. sept. 1910 v Jelsi na Hvaru inž. Vladimirju in Gizeli r. Golia (sestri Pavla G-e, SBL I, 228), živi v Lj. Tu je obiskoval 1916–20 osn. šolo, 1920–8 klas. gimn. (z mat.) in gradb. odd. tehn. fak. 1928–35, 1935 dipl. Po odsluženem voj. Roku 1935–6 je postal inž. dnevničar pri hidrotehn. odd. banske uprave v Lj., 1938 suplent na TSŠ; 1939 je opravil izpit za pooblašč. gradb. inž., 1940 pa prof. izpit. V l. 1940–6 je bil prof. na TSŠ, 1946 doktoriral iz tehn. ved na lj. univ. z disert. Drsenje temeljnih tal pod učinkom neskončnega bremenskega pasu, in postal docent tehn. fak., 1951–7 izr. prof., 1957–60 redni prof. za mehaniko tal in osnove tehn. mehanike na fak. za rudarstvo, metalurg. in kem. tehnologijo, od 1960 v istem svojstvu na fak. za arh., gradbeništvo in geodezijo. V l. 1937 in 1952 se je specializiral na Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics v Parizu kot štipendist franc. vlade, 1952–3 bil predstojnik odd. splošnih predmetov na TVŠ, 1967–9 pa predstojnik gradb. odd. fak. za arh., gradbeništvo in geodezijo, 1961–4 član sveta za šolstvo LRS; od 1963 dalje je član upravn. odbora Sklada B. Kidriča, 1965–9 član komisije za proučitev vis. šolstva skupščine LRS, 1967 preds. skupščine Izobražev. skupnosti SRS.

Ko je v okviru inšt. za maternat., tehniko in mehaniko prof. A. Král (SBL I, 550) 1938 ustanovil laboratorij za mehaniko tal, je Š. organiziral delo v njem in bil tu predstojnik 1946–63 ter od 1966 dalje vodil neposredno 7 raziskovalnih nalog s področja mehanike tal in temeljenja, izdelal in vodil je vrsto ekspertiz, geotehn. študij in recenzij projektov: gradnjo dolinskih pregrad, meliorac. kanalov in nasipov, plazov, podporn. zidov, pristanišč. objektov, rudnin. kopov, sanacije plazov, temeljenje industr. objektov, mostov in velikih zgradb; sodeloval pri raznih strok. svetih in pri pripravi jsl predpisov za temeljenje. Z referati in diskusij. prispevki se je udeležil konferenc za mehaniko tal in fundiranje dolinskih pregrad v Rotterdamu (1948), Zürichu (1953), Stockholmu (1954), Parizu (1955, 1961), Londonu (1957), Bruslju (1958), Wiesbadnu (1963), Budimpešti (1963), Oslu (1967) ter enajstih jsl konferenc za mehaniko tal in temeljenje, treh posvetovanj za dolinske pregrade, simpozija Reologija in mehanika tal v Grenoblu (1964) posvetovanja o plazovih v Kijevu (1964) in znanstv. zasedanja na politehniki v Wrocławu (1968). V okviru postdiplom. študija je predaval: 1964–5 v Zgbu, gradb. fak. (o reol. osnovah mehanike tal in o konsolid. tal); 1965–6 v Bgdu, gradb. fak. (teorija mehanike tal); kot gost na univ. v Sarajevu (1959), Budimpešti (1966), Gdansku (1966, na Hidrotehn. inšt. Poljske akad. znanosti) in Londonu (1968, Imperial College). – L. 1964 je prejel nagrado B. Kidriča (z J. Sovincem in S. Vidmarjem); medaljo zasluge za narod; 1965 red republike s srebrnim vencem za znanstv. in prosv. vzgojno delo; 1965 je ZIT imenovala Š-ta za častn. člana.

Napisal je: Statika togih teles. 1949 (skripta), s pos. prilogo 174 slik; Trdnost. 1952; Mehanika tal. 1957, 1967²; Osnove tehnične mehanike. I. Statika. 1959; II. Trdnost. 1960; III. Kinematika in dinamika. 1960; Rheological Aspects of Soil Mehanics. London 1969 (Wiley-Interscience); članke in razprave v domače in tuje revije; k bibliografiji obj. v obeh ULj dodaj še: Plaz pri Zalesini v rabeljskih plasteh, Gradb. vestnik 1954, 133 sl,; Temelji okruglih čeličnih tenkova na malo otpornom tlu, Gradjevinar 1963, 149–55 (z I. Sovincem); Kritičeskie fazy opolzanija otkosov, Materialy soveščanija … Kievskogo universiteta 1964, 226–33; V threedimensional consolidation analysis applied to nonlinear viscous and anisotropic deformability of soils, Acta Geotechnica (Lj.) 1967, št. 15, 1–11; Testing on the Flexibility of clays using photographic registration of displacements, ib. št. 17, 1–5 (z G. Vogrinčičem, G. Tratnikovo, M. Jenkom); Dependence of earth pressures on strains in Rankine’s case, ib. 1968, št. 22, 1–9 (z L. Marczalom in J. Podržajevo); A threedimensional stability analysis of foundation of arch dams based on fissured rock, Ninth Internat. Congres on Large Dams, Transactions, Vol. I, Istambul 1967, 987–97 (z J. Drnovškom); Common factors controlling the consolidation and the failure of soils, Proceedings of the Geotechn. conference, Oslo 1967, vol. I, 153–8; Panel discuss. on the progressive failure of soils, ib., vol. II, 150–4; Isochrones of a uniformly loaded layer of viscous soils, III. Sesja Naukowa Wydziału Budownictwa Ladowego Politechn. Wrocławskiej, Referaty I, 1968, 369–80; poročila in recenzije v: Tehnika, Bgd (1949, 1959), Gradb. vestnik (1952, 1954), Naše. gradjevinarstvo (1948–54), od 1962 dalje je stalen sotrudnik Applied Mechanics Review; diskusijske prispevke, mdr. v Discussions, Zürich 1953; Proceedings of the Third Intern. Confer. on Soil … 1954; Savetovanje jsl društva za mehaniku tla i fundiranje 1959, 1963. – Prim.: osebni podatki; ULj 203, 210; 1969, 310; Delo 1967, št. 196. Dmk.

Dimnik, Stanko: Šuklje, Lujo (1910–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi675962/#slovenski-biografski-leksikon (1. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine