Slovenski biografski leksikon

Špindler Ciril, društveni delavec, r. 21. avg. 1902 v Moravcih pri Mali Nedelji časnikarju Vekoslavu (gl. čl.) in Matildi r. Veselič, živi v Mrbu. Po osn. šoli 1908–13 in klas. gimn. (z mat.) v Celju je obiskoval 1921–2 dva sem. visoke šole za trgovino in promet v Zgbu, nato 1922–7 študiral pravo v Lj., 1928 dipl. Bil je 1924–5 v odvetn. pisarni Vek. Kukovca (SBL I, 581) in volonter 1928–9 pri okrožn. sodišču v Mrbu, 1929–30 polit.-upravni pripravnik v Kruševcu, Nišu in Leskovcu. Služboval je kot vojaški sodnik 1930–41 v Sarajevu, Valjevu in Zgbu. Do poletja 1943 je bil konfiniran v Mostarju, nato bil do nov. 1945 v JLA. Od 1945 do srede 1965 je zasedal vodilna mesta socialn. zavarovanja v Zgbu, Lj. in Mrbu.

Na Š-ja sta spodbudno vplivala dom. vzgoja in celj. gimn., zlasti prof. E. Lilek (ib. I, 663–4). Organizacijski dar je pokazal po vstopu v akad. društvo Triglav (jeseni 1922), kjer je kmalu postal voditelj njegovega levega krila; nekajkrat predlagal ustan. skupnega pev. zbora na lj. univ. in s tem bistveno vplival na nastanek Akad. pev. zbora (APZ), ki ga je vodil Fr. Marolt (ib. II, 61–2). Kot ustanovni član tega zbora je organiziral njegov prvi (1927) in drugi (1929) koncert v Mrbu. Jeseni 1924 je s Cirilom Golouhom potoval po balkan. deželah, bližji stik iskal z Bolgarijo, kamor je poskušal na pot tudi s triglavan. oz. pevci APZ. Ko se je začela triglavan. mladina nekoliko obračati na levo, si želela jasnejših stališč v narodnostn. vprašanju in določnejših smernic za delovanje, je Š. kot društv. preds. prebral na občnem zboru lj. Triglava (30. okt. 1925) daljše orientacij. poročilo, ki je deloma postalo programsko vodilo; zavzel se je za slovanstvo, za slovenstvo slov. izobraženstva, ki bi vsestransko podpiralo dom. znanstv. težnje (sociol. stolica, univ. knjižnica, univ. publikacije ipd.) in za gmotno neodvisno ter stanov. organizirano slov. študentstvo. Načelnost lj. Triglava je zastopal skupaj z Iv. Kreftom na starešin. posvetovanju v Celju (6. febr. 1926), ko je šlo za obstanek društva. Pri volitvah v svet slušateljev lj. univerze 13. nov. 1926 je delal za neodvisnost Triglava, sestavil z D. M. Šijancem (gl. čl.) letak liste (Triglavani somišljeniki!), ki je dobila enega od 7 mandatov. – Š. je pisal priložnostne članke (mdr. o slov. turizmu, pomembnih obletnicah, slov. stališču do unitarizma, slov. univ., koncertih APZ) v časnike J, LdP, MV, Mrb Zg, ND, SPor, VMrb idr., poročili o prosv. nalogah dijaštva (Vidovdan 1924, 38–44, 103–6) in o prvem koncertu APZ v Mrbu (ČZN 1968, 225 sl.), članke o teoriji in praksi v rehabilitaciji invalidov, razlago novosti v pokojn. zakonodaji v Naše gospodarstvo (od 1955– ), GospV (1956– ) idr. Iz iste vsebine je poglavje v Pravnem priročniku (Mrb 1959). – Značke: C. S.; C. Š. – Prim.: osebni podatki; pisma bratu Metodu (Štud. knjižn. Mrb); Triglavan. listi 1933, št. 44; J. Orožen, Življ. in delo E. Lileka. Celje 1941, 54–9; Pravnik 1954, 339 (popravi Vekoslava v Cirila); Borec 1967, 833–44; Iv. Kreft, Spomini. Mrb 1969, 29–43. Vrk.

Vrbnjak, Viktor: Špindler, Ciril (1902–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi663633/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine