Slovenski biografski leksikon

Šivic Anton, gozdarski strokovnjak, v Lj. r. 13. febr. 1879 rač. podčastniku Antonu ter Klementini r. Neumann, in u. 13. sept. 1963. Tu je obiskoval osn. šolo na Grabnu 1885–9, I.-VIII. razr. gimn. 1889–99 (mat. 1899), na Dunaju pa študiral na gozdar. odd. Visoke šole za zemljedelstvo 1899–902. Od 1. sept. 1902 je bil gozdar. pristav pri Gozd. ravnateljstvu kneza Schwarzenberga v Murauu na Gornj. Štaj.; od 31. maja 1904 v drž. službi pri Sekciji za zagrajevanje hudournikov v Beljaku, jeseni 1904 opravil na Dunaju prakt. izpit za gozdar. tehn. službo; bil 1906–11 gozdar. referent pri okraj. glavar. v Radovljici, 1911–8 pa za okraje Lj., Kočevje, mesto Lj. in pomočnik dež. gozd. nadzornika pri Dež. vladi, predaval 1 sem. na Grmu 1912; bil od dec. 1918 višji gozdar. komisar, od nov. 1919 gozdar. svetnik, od maja 1920 višji svetnik in šef obče uprave gozdar. odseka Dež. vlade za Sjo, od dec. 1924 oblastni gozd. referent pri Lj. županiji; 1929–30 sodeloval pri ustanovitvi in organizaciji Gozdar. šole v Mrbu, bil od 1930 gozd. inšpektor do upok. sept. 1939 ter razrešen jan. 1940. Delal je honorarno do razpada Jsle, od sept. 1945 pri Statist. uradu Sje, ministr. za gozdar. in lesno industr., od febr. 1947 do srede 1952 pri Zavodu za spomeniško varstvo LRS (varstvo prirode); od 1948 v Inštitutu za gozd. in les. gospodar. LRS, od 1954 kot zun. znanstv. sodelavec. L. 1955 je dobil odlikovanje Lovske zveze LRS, na Dunaju pa zlato inž. diplomo.

Š. je izdal: Poljudna navodila za merjenje lesa. 1914, 1922²; Poročila o stališču Slov. gozd. društva napram agrarni reformi. 1919; Operat o cenitvi zapuščine kočev. graščaka kneza Auersperga na Kočev. (z inž. V. Novakom). 1929; Letno poročilo o stanju gozdarstva in lovstva v Drav. banovini. 1930–7 (vsako leto! 1930 z barvnimi grafikoni); Predpisi o lovu in ribolovu v Dravski banovini (Zbirka lov. predpisov z razlago; s Fr. Žnidaršičem). 1936; Popis žagar. obratov Sje. 1948; Stvarno kazalo Lovca 1910–57. Lj. 1957. – Strok. članke mdr. (do 1960:) preko 100 člankov (K od 1912 dalje; L 1913–59); 40 čl. (Šumarski list JŠU, Zgb od 1922 dalje); 32 čl. (GozdV 1938–60); 12 čl. (Orač, glasilo Kmetij. Zbornice, 1940–2); po 1 čl. (Almanah kraljevine SHS 1924–5; Idrijski razgl 1959; IS 1928; J 1925; Les 1949; Poljoprivredni glasnik, Novi Sad 1926; Prirodosl. izvestja 1944; Priročnik za planince 1951; SE 1954; Spomin. zbornik Sje 1939; Škofij. list Lj. škofije 1921; Šumarstvo naše države 1923); 2 čl. (Gozdar. anketa Kmetij. zbornice 1941, KLDB, Lov. Zbornik 1944, Pola stoljeća šumarstva, Zgb 1926, S 1919, 1941; S-ev kol 1942, 1944; TL 1926, 1932); 3 čl. (Kol KM 1928, 1932 daljši; SN 1923, 1924; Varstvo spomenikov 1949, 1951, 1953; Lj. velesejem 1926, 1927, 1930); 4 čl. (Jsl šuma, Zgb, b. 1., tu prva gozdna statistika v bivši Jsli); 5 čl. (Kmetij. novice 1944, 1945; Proteus 1948–53; Samouprava 1939, 1940); 6 čl. (Dr. G. Nenadić, Šumarsko lovački kalendar 1923, 1924, 1926). – V nem. po 1 čl. v: Mitt. d. krainisch-küstenländ. Forstver. 1913; Hitschmanns Vademecum f. Forst- u. Holzwirtschaft 1929, s slov. imeni dreves in grmov; Neue Freie Presse, Wien 1930, o stanju gozdarstva Dravske banovine; dr. L. Tschermak, D. natürl. Verbreitung d. Lärche in d. Ostalpen. 1937, s podatki za Sjo. – Prevedel je iz nem.: K. Rubbia, Petindvajset let pogozdovanja Krasa. 1912. – šifre: .–; Š.; A. Š.; ing. A. Š.

Š. je urejeval 1922–6 slov. del Šumar. lista; knjigo Gozdarstvo Sje. 1923; L 1924–9; K, gozdar. del 1931–4; arhive: Gozdar. odseka Ban. uprave, Lj. pokrajine, Drž. gozd. direkcije, Gozd. direkcije Kranj. verskega zaklada, Ministr. za gozdar. LRS 1945–52, Začasne drž. uprave razlaščenih veleposestniških gozdov.

Še v Avstr. je Š. izdeloval za glavarstvo osnutke odlokov in druge rešitve za stranke v slov.; 1912 vrisal pogozdene kraške površine v zemljevid za razstavo Adria na Dunaju; poskrbel pri Dež. vladi za unificiranje raznih tiskovin v slov.; za ustanovitev gozd. in lov. sklada 1920; za evidenco gozd. in lov. katastra, gozd. pregledne karte. Sodeloval je pri izenačenju gozdar. in lov. predpisov; pri vseh uredbah, pravilnikih za izvrševanje gozd. in lov. zakona; pri pregledu komentarja k tem zakonom v Bgdu in Zgbu 1930.

Na Dunaju je Š. bil 1902 med ustanovitelji slov. akad. društva Kras, do konca študija v njeg. predsedstvu; 1914–8 tajnik, blagajnik Kranj.-primor. gozdar. društva; sodeloval 1919 pri ustanovitvi Jsl šumar. udruž. v Zgbu in podružnice v Lj.; bil 1930 član komisije za prakt. izpit gozdar. inž. v Bgdu; 1939 član Kmetij. zbornice Drav. banovine. – Prim.: r. matice (ŠkALj); NE IV, 655–6; Spominski almanah 214 (slika), 335; Šlebinger-Marentič 195; šumarska enciklopedija 2, 525 (s sliko); SN 1928, št. 165; IS 1929, 59 (s sliko); J 1929, št. 37, 41; K 1929, 33 (s sliko); 1934, 97 (s sliko); L 1929, 161 (s sliko); Šumarski list 1929, 134; Lj. velesejem 1930 (s sliko); Narodna šuma, Zgb 1930; Naše šume. Zgb 1932, 43 sl.; GozdV 1939, 25 (s sliko); 1959, 99, 129; 1960, 14; 1963, 297–9 (s sliko); SPor 1954, št. 37; 1958, št. 37; Allg. Forstzg, Wien 1955, 203; Delo 1963, št. 253, 255, 256 (s sliko); Gospodar. Kol 1964. Sevnik

Sevnik, Franjo: Šivic, Anton (1879–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi651647/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine