Slovenski biografski leksikon

Szmodis (Smodiš) Jožef, pesmar, domá iz Krašič (župn. Pertoča, Prekmurje), drugi življ. podatki neznani. Napisal je pred 1. marcem 1695 Gradual, kat. cerkv. pesmarico za uporabo pri Slov. kat. bogoslužju v tedaj (okr. 1680) spet kat. cerkvi sv. Helene v Pertoči (okr. 80 let jo vodili protest. pastorji). Prevzem po kat. duhovnikih je ustvaril potrebo po kat. pesmarici; pri prepisovanju so lahko uporabili starejše, priljubljene in udomačene pesmi iz protest. dobe (dokaz: v Prekmurju ohranjene rokopisne pesmarice; enako so ravnali tudi protestanti s katoliškimi). Da je bila župnija tudi slovenska (»germanica« v Vizitacij. zapisniku 1698 napisal kat. opat, prošt in arhidiakon Štefan Kazó, ker so ji pripadale nem. vasi Fikšinci, Kramarovci, Ocinje), dokazuje omenjeni Gradual; tudi tamkajšnji župnik Anton Pitročij (Pitrocsius) »natione germana de civitate Goricense oriundus«, je znal verjetno slovensko.

B. Raič (SBL III, 9, popravi smrtni datum v 6. jun.) je ob svojem potovanju po Prekmurju 1860 v Pertoči videl omenjeno rokopisno knjigo Gradual in o njej poročal (LMS 1869, 77), jo ponovno omenil (ib. 1878, 78) ter še v pismu na župnika Borovnjaka v Cankovi (21. febr. 1886, Mrb drž. arhiv): bila je torej še 1886 na koru v ž. c. v Pertoči. Omenjajo jo še: Andr. Fekonja (DS 1892, 176), K. Glaser (1894; I, Dostavki str. II); Fr. Kidrič (RDHV 1930, 47); M. Smolik (Odmev verskih resnic v slov. cerkv. pesmi. Lj. 1963 67). Med zbranimi rokopis. pesmaricami iz pertočke župnije bi Raičevemu opisu Graduala ustrezala ena, ki ima: velik format, 378 str., 229 cerkv. pesmi in eno o franc. revoluciji (Prekunjena bila ta francuska zemla; pesem nastala 1794); na str. 348 je letnica 1831, tu je v prekmurščini vpisanih (str. 348–59) precej strašnih zgodb o nagli in nepripravljeni smrti; naslovni list in en list kazala manjkata. Pesmarico je pisalo več rok, prva pisava sega do str. 115. Na prvih straneh so mašne pesmi: za Kyrie, Glorio, Credo, Sanctus (le-te so npr. v hrv. pesmarici Cithara octocorda; prvi natis 1701). Potrebni podrobni študij bo še moral dognati: je-li ta pesmarica res S-ev Gradual; odkod naj bi S. vzel mašne pesmi že 1695. — Če bi bil pertočki Gradual ohranjen, bi bil po pomembnosti in starosti precej enakovreden t. i. martjanski pesmarici (Študij. knjižnica, Mrb). — Prim.: Kronika pertočke župnije, s pomočjo Iv. Zelka sestavil sed. župnik Št. Tratnjek, 13; S. Payr, A dun. evang. egyh. tört., I. Sopron 1924, 261; Zgod. in opis župnije Pertoča iz l. 1956, 2 (tipkopis); Kron 1963, 44; Evangeličanski koledar za 1968, 67. Škf.

Škafar, Ivan: Szmodis, Jožef (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636510/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine