Slovenski biografski leksikon

Saje Franček (Franc), politični zgodovinar, publicist in časnikar, r. 28. jun. 1921 v Podgori pri Nov. mestu mesarju Fr. S-tu, živi v Lj.; osnovno šolo in gimn. je končal v N. mestu (1941), nato študiral na fil. fak. ljublj. univerze, a je študij zaradi vojnih dogodkov prekinil. L. 1938 je začel aktivno sodelovati v ilegalnem revoluc. delavskem gibanju in postal 1940 član KPS. L. 1941 je organiziral OF v Prečni pri N. mestu, odšel jun. 1942 k partizanom, bil politdelegat Vzh.-dolenjskega odreda, 1943 šef propag. odseka Zap.-dolenjskega odreda in IX. SNOB, v istem svojstvu pri XV. diviziji in član propag. oddelka GŠ NOV in POS, 1945 v štabu baze GŠ Sje v Biogradu (Dalmacija). Od maja 1945 je bil LdP urednik notranjepolit. rubrike, od 1951 je sodelavec Zgodovinskega oddelka, nato Zgodovinskega arhiva CK ZKS. Je imetnik Partizanske spomenice 1941, reda za hrabrost, reda za zasluge za narod II. stop. in reda bratstva in enotnosti II. stop. — Že kot srednješolec je začel pisati leposlovno prozo, 1937–9 urejal rkp. dijaški list Vesna in se oglašal v Mentorju, Srednješolcu (1940, ps. Žafran) in drugod. Objavil je knjigo Belogardizem, Lj. 1951, 820 + XVI str., 1952², 642 + XXXII str. (gl. ocene: LD 1951, št. 147; LdP 1951, št. 176; Borec 1952, 24–5; DL 1952, št. 1; Beseda 1951/52, 316–8; NŽ 1952, 105–6; Nova pot 1952, 115–6; Narodna armija 1952, št. 661; Borba 1952, št. 38; Demokracija (Trst) 1952, št. 5; Ameriška domovina 1952, št. 4; ZČ 1954, 320–3). Uredil je izdajo Zbornik VI, knjiga 3–5, Lj. 1956–8, in Pisma na smrt obsojenih, Lj. 1958. Je sourednik Zbr. dela B. Kidriča, Lj. 1958–9, in hrv. izdaje Zbornika dokumentov in podatkov o NOB jugosl. narodov, Borbe v Sloveniji, VI, knj. 1–6, Bgd 1952–7. Je sodelovalec pri publikaciji Vatikan i Jugoslavija I, Bgd 1953, 181, EJ, Enciklop. Leksikografskega zavoda, Vojni enciklopediji, Priročnem leksikonu, Lj. 1955, Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, Torino 1954, 519–49, in Ljubljanskem vodniku Lj. 1956, 27–43. Razen uvodnikov in drugih prispevkov v LdP, ki jih je podpisoval s šiframa S. F. in F. S., je med drugim objavil več študij, razprav in člankov, in sicer v LdP: Obisk pri Tomšičevi materi (1945, št. 22); Bazovica, simbol trpljenja primorskega ljudstva in začetek oboroženega boja proti fašizmu (1945, št. 116); Vladimir Nazor in slov. partizani (1949, št. 147); Tvorec osvobodilne borbe v Sji (1954, št. 85); Partija in OF v začetku osvobodilne borbe (1954, št. 101); Slov. narodnoosvobodilni tisk (1955, št. 275); Od Lj. do Ogulina, boji IX. SNOB leta 1943 (1955, št. 225–8); Kol OFS 1947; Jsl ljudstvo je obsodilo izdajalca D. Mihajlovića (169–71); tam za l. 1948: O procesih proti nacističnim vojnim zločincem in Nagodetovi agenturi (161–6); v SPor: Na obisku pri F. S. Finžgarju (1950, št. 167); Vatikan — tradicionalni nasprotnik svobodoljubnih Jugoslovanov (1953, št. 255–62); v LD: Prezir in obup, usoda belih emigrantov (1952, št. 287–90); v Borbi: Vatikan in Slovenci (1953, št. 9, 16, 23, 39, gl. tudi DL 1953, št. 15–32); v PDk: Vatikan in primorski Slovenci (1953, št. 70–2); v DL: Kako je naša vojska pomagala k porazu imperialistične Italije (1953, št. 34–9); Osvoboditev Dolenjske in Notranjske ob ital. kapitulaciji (1953, št. 35); Revolucionarno valovanje na Dolenjskem pod vplivom oktobrske revolucije (1957, št. 43–50, 1958, št. 1–5); v Borcu: Ustanavljanje novih brigad in prvih divizij (1953, št. 6–12, tudi Vojni istoriski glasnik 1953, št. 3, 1–33); Pregled osvobodilne borbe v Sji (1955, 136–8), Radi bi bili — »nedolžne« ovčice (1955, 159–60); v TT: Pred enajstimi leti v Lj. (1954, št. 28–9), Za kulisami vatikanske diplomacije (1954, št. 44), Nekaj spominov iz naše nove zgodovine (1955, št. 47), Dolenjski zimzelen (1957, št. 45); v TurV: Dolenjska med osvobodilno borbo (1954, 98–100); v Politiki: Nosili su proglas CK (1955, št. 15191); v Knjigi 1955 (Bgd): Izdavačka delatnost u Sji za vreme NOB (št. 1); v Novinarju: Srečanja s progresivnim tiskom (1955, št. 7); v DEn: Pomen ustanovitve JSDS (1956, št. 33) in NRazgl: Dvajset let naše Partije (1957, 16–70). Razen tega je priobčil naslednje ocene: Ob novem pamfletu bivšega kranjskega dekana M. Škerbca (SPor 1955, št. 84–5); Mikuž, ZČ 1956–7, 368–75; Škerl, ib. 375–90; Mikuž, Pregled razvoja NOB u Sji, Vojni istor. glasnik 1957, št. 6; Škerl, Počeci partiz. pokreta u Sji, ib. 1958, št. 1. Svoje študije iz novejše slovenske politične zgodovine., zgodovine delavskega gibanja, meščanskih strank in NOB gradi S. na lastnih doživljajih, pričevanjih drugih, zlasti pa na arhivskih in drugačnih virih. Za prispevke o zgodovini Dolenjske je 1957 prejel Trdinovo nagrado. — Prim.: LD 1951, št. 147 (slika); Novinar 1955, št. 7 (karikatura); Ko je ko, 621; DL 1958, št. 1 (s sliko).*

Uredništvo: Saje, Franček (1921–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi531442/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine