Slovenski biografski leksikon

Meznerič (Marian) Jožef Avguštin, kronist, r. ok. 1707 v Rušah, u. po 6. dec. 1772, ko je zadnjič vpisan kot krstitelj, najbrž istotam. Začel je svoje šolanje 1715 v rojstnem kraju, 1730, ko je prejel nižje redove, postal na tamkajšnji latinski šoli instruktor, 27. maja 1731 »v navzočnosti 32 duhovnikov in zelo številnega ljudstva« obhajal svojo primicijo. Nato je bil kratko časa kaplan pri Sv. Barbari v Halozah, še istega leta prišel za kaplana in instruktorja v Ruše, 1742 šel s Štefanom Jamnikom v Vuzenico, od 1744 bil kaplan v Ebensfeldu pri Ptuju, 1. jul. 1747 pa se vrnil kot Jamnikov beneficiat v Ruše in ostal tam najbrž do smrti. V oporoki 15. avg. 1770 (potrdilna listina izdana 3. nov. 1781) je s 6000 gld. ustanovil za Ruše beneficij, namenjen svetnemu duhovniku iz njegovega sorodstva ali Rušanu, zmožnemu slov. jezika. Vendar se je ta beneficij že 1786 prenesel za vzdrževanje kurata k Sv. Miklavžu na Dravskem polju, 1794 pa je bil združen z verskim zakladom. Trajno zaslugo si je M. pridobil s t. zv. ruško kroniko, ki jo je napisal pač v dobi, ko je bil v Rušah beneficiat. Svoje ime je v njej kot »Mariophilorum indignissimus« izpremenil v Marian. Kronika obsega 159 listov formata 25.7 krat 29.2 cm, je pisana latinsko in ima naslov Notata Rastensia antiquissimis documentis desumpta et varijs fide humana dignis autographis synoptice descripta. Ker ni nastajala sproti, ampak je posnel kronist podatke večinoma po starejših beležkah, deloma gotovo tudi po ustnem sporočilu, ni v vseh podrobnostih zanesljiva. Vendar je važen vir za krajevno zgodovino, v njenih beležkah o ruški latinski šoli, ki tvorijo jedro kronike, in tamkajšnjih gledaliških predstavah pa so ohranjeni zanimivi in dobrodošli prispevki tudi k zgodovini našega šolstva in slov. dramatike. Izvirnik kronike se hrani v ruškem župnišču, izvleček (brez seznama dijakov) ima Zgod. društvo v Mariboru; abecedni seznam vseh v kroniki vpisanih dijakov se nahaja v Slekovčevi ostalini. Nemška izdaja, ki jo je priredil J. C. Hofrichter (Chronik der Pfarre Maria-Rast in Untersteier, Marburg 1872), je nepopolna in nekritična. — Prim.: Orožen I, 364, 376, 377, 387–90; W(urzer), Der Chronist von Maria-Rast, Südst. Post 25. jun. 1890; Mravljak, Nadžupnija in dekanija Vuzenica 49; Notata Rastensia in župni arhiv v Rušah; Slekovčevi zapiski. Gr.

Glazer, Janko: Meznerič, Jožef Avguštin (okoli 1707–po 1772). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi364206/#slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine