Slovenski biografski leksikon

Kopač (Kopatsch) Janez, pravnik, r. 6. dec. 1793 v Klancu, župnije Šmarije na Dolenjskem, u. 1872 v Gradcu. Gimn. je dovršil v Lj., pravoslovje na Dunaju 1817 do 1822, večinoma z odliko; promoviral je 9. febr. 1822. Bil je učenec in zaščitenec rojaka T. Dolinarja. Njegovi stolici rimskega in cerkvenega prava na dunajski univ. je bil več let dodeljen kot suplent (asistent); od 1. apr. 1825 je predaval statistiko na dun. terez. akad. 1829 se je potegoval s Čopom za mesto kustosa na lj. licealki. Po upokojitvi Dolinarjevi 1830 je supliral njegovo stolico do svojega odhoda v Innsbruck. Udeležil se je petih konkurzov za vseuč. profesure, in sicer za statistiko v Lvovu in na Dunaju ter z odliko za rimsko pravo na terezijanski akademiji na Dunaju in v Gradcu. Ko se je pa po prof. Schulerju izpraznila stolica za rimsko, civilno in cerkveno pravo v Innsbrucku, je bil nanjo imenovan 3. jun. 1832, definitivno potrjen pa 1835. 1850 je bil premeščen na graško univ. Tu je bil 1851–52 in 1855 do 1856 dekan jur. fak., 1857–58 rektor univ. V letnem semestru 1851 in v zimskem 1851/52 je predaval tudi kazensko-pravdni red v slov. jeziku. Upokojen je bil marca 1863 in je u. kot naslovni vladni svetnik; pokopan je v Maličevi grobnici (njegova že prej zamrla žena Jožefina je bila rojena Maličeva) pri sv. Krištofu v Lj., napisa na nagrobniku ni. Zapustil je ustanovno glavnico 600 gld. za civilno bolnico in 300 gld. za mestno hiralnico v Lj. za dve »Jožefinini ustanovi«. Svoje jur. knjige (330 zv.), rokopise in notate je že avg. 1863 poslal družbi Jurist. Gesellschaft v Lj. v dar. Na poziv jur. družbe ji je poslal 1867 tudi oljnato sliko s prošnjo, da visi v društveni sobi tudi »ko njega ne bo več«. (Slika je sedaj neizvestna.) Ko je Jur. Ges. že 1868 prenehala, je prišel njen inventar s K.-evo knjižnico vred v hrambo fin. prokurature v Lj. (zadnji predsednik je bil namreč fin. prokurator dr. vit. Kaltenegger). Med svet. vojno so premestili knjižnico v just. palačo, ker so hoteli nemški pravniki zbuditi zopet Jur. Ges. proti Slov. Pravniku v življenje. Ob prevratu so jo prenesli na podstrešje tedanje nemške gimn. v Beethovnovi ulici, kjer je bila knjižnica s K: evimi rokopisi vred razmetana. Morda se je tamkaj zgubilo tudi nekaj K.-evih knjig in rokopisov. Od 1921 je pokr. uprava Slovenije priključila to knjižnico l. 1918 po bivšem viš. sod. preds. Kavčniku ustanovljeni centr. knjižnici v just. palači v Lj. Tu sicer K.-ove knjige ne tvorijo posebne celote, pač pa dragocen del starejšega civilnega rimsko- in cerkveno-pravnega knjištva. (Natančen seznam K: eve knjižnice v »Verh. u. Mitt. der jurist. Ges. in Laibach« III, 1866, 66–78.) K.-ev knjižni dar in njegova slov. predavanja v Gradcu so mu odmenila trajnejši spomin med nami, kajti literarno njegovo delo je le neznatno. Predaval je do reorganizacije univerz 1850 še v času, ko so bile za predavanja predpisane določene knjige in znanstveni spisi cenzurirani. Take razmere so močno vplivale na znanstveno produkcijo. Znan je le spis Die Erledigung und Wiederbesetzung des heiligen röminschen apostolischen Stuhles nebst den dabei vorgeschriebenen Feierlichkeiten, Innsbruck, Wagner, 1843. Pač pa pričajo njegovi številni, i po zunanji obliki izredno skrbno sestavljeni rokopisi resnično znanstveno izobrazbo, mnogovrstno zanimanje za razne panoge cerkvenega in rimskega prava, izredno vestnost v sestavljanju predavanj in veliko marljivost. V centr. knjižnici just. palače v Lj. so shranjeni ti-le rokopisi: Govor ob začetku šolskega leta 1835: 0 usodi rim. prava od propada zahodno-rimskega cesarstva dotlej, da je študij rim. prava zopet vzcvetel, v splošnih obrisih (datiran »Laibach, im Monate August 1836«); Predavanja cerkvenega prava (datirana 11. junija 1836); Introductio in ius eccl.; Adnotationes ad ius eccl. publicum, in Adnot. ad ius eccl. privatum; Predavanja cerkvenega prava brez naslova (kot viri so navedeni učbeniki Walterja, Richterja, Roβhirta, Pachmanna in Helferta); Von den Konzilien (Innsbruck am 20. Apr. 1840); Akademische Rede, gehalten am Restaurationsfeste der Innsbr. Univ. am 7. Mai 1840 (o utemeljitvi duhovnega sodstva krščanske cerkve, počenši od prvih časov, in o njegovem razvoju); Ursprung der Zehenten. Abendvorlesung in Ferdinandeum am 15. Feber 1845; Akad. Rede, gehalten am Restaur.-Feste der Leopold-Franzens Univ. am 8. Mai 1846 (o razmerju med cerkvijo in državo.); Das Eherecht der Katholiken in Österreich (Kais. Pat. vom 8. Okt. 1856, RGBl Nr. 185, 53); Einleitung in das Eherecht der Katholiken in Österreich; Das Gesetz über die Ehen der Katholiken im Kaiserthum Österreich vom 8./10. 1856; Gemischte Ehen nach den Bestimmundes gemeinen u. des österr. Kirchenrechtes; Über den Begriff des geistl. Standes im Sinne der kath. Kirche; Testierungsfähigkeit der kath. Seculargeistlichen; Das kirchliche Begräbnis nach gemeinem u. österr. Rechte; Von der Nachfolge in der Verlassenschaft der Geistlichen der kath. Kirche; Ursachen des Abfalles der sog. Deutsch-Katholiken, Beziehungen der kath. Kirche zum öffentl. Unterrichte; Äuβere Kirchenrechtsgeschichte; 39 zveščičev z naredbami v cerkveno-pravnih zadevah, urejenih po materijah in geslih: Gesetze u. Verordnungen in publico ecclesiasticis. Zdi, se, da je bila to priprava večje izdaje zbirke Sammlung der kais. Königl. lf. Gesetze u. Verordnungen in publico-ecclesiasticis v. J. 1767 bis Ende 1782, Dunaj, 1782, ki se je nahajala tudi popravljena in popolnjena v K.-evi knjižnici; Staats-u. Rechtsgeschichte der Römer. Razen teh nedvomno K.-evih rokopisov se v njegovi zbirki nahajajo še 4 konvoluti zvezkov predavanj rim. prava z dat. 22. 8. 1784 in 90 zvezkov predavanj rim. prava. Vsak teh 90 zvezkov ima podpis Th. D., ki kaže nedvomno na avtorstvo K.-evega učitelja Dolinarja. — Prim.: Spisi št. 3208/17 štud. dv. kom. (št. 7801/1623 ex 1831, tirol. gub.) in 87/8 er 1835 v arhivu nauč. min. na Dunaju. Spisi centralne knjižnice v just. palači v Lj. iz l. 1918 in 1921; Probst, Gesch d. Univ. Innsbruck, 331, 333, 338; Krones, Gesch. der Univ. Graz, 174, 175, 177, 178. 179, 181, 186, 549, 582, 585, 593; Vaterländische Blätter, 1845, str. 76. Verh. u. Mitt. d. jur. Ges. in Laibach, III. 1866, str. 23, 27, 28, 48, 66–78; spisi Juridische Gesellschaft, št. 452, 847, 851, 863, 864, 908 v centralni knjižnici v Lj. Tagespost, 3. dec. 1872; LT 1873, 14; Polec-Senekovič, Vseučiliški zbornik, 55–60 (s sliko); IMK 1908, 51, 52. Pc.

Polec, Janko: Kopač, Janez (1793–1872). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi286890/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine