Grbec, Marko (1658–1718)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 10, 6. 3. 1927

Slovenski biografski leksikon

Grbec Marko (Marcus Gerbezius), dr. phil. et med., r. 24. okt. 1658 v Št. Vidu pri Stični, u. 9. marca 1718 v Lj. Filozofski študij je dovršil v Lj., medicinski začel najbrž kot dež. štipendist na Dunaju, zapustil 1683 to univerzo 4 dni pred dohodom turške vojske pred Dunaj in nadaljeval študije v Padovi in Bologni, kjer je promoviral. Ko se je vrnil v domovino (1784?), je bil imenovan za dež. fizika; poleg tega je postal hišni zdravnik samostana v Stični in Bistri. 1688 je postal član ces. »Academiae Naturae Curiosorum« (»Agesilaus«) in je med ustanovitelji lj. Acad. Operosorum (s priimkom »Intentus«), ki ji je bil tudi predsednik; pripadal je kranjski Dizmovi bratovščini (»Societas Unitorum«) s priimkom »Ljubeči« in bil ustanovitelj bratovščine sv. Kozme in Damijana. Razmere, v katerih je G. živel in deloval, so bile krive, da ga ni preživel ne eden njegovih enajstih otrok. Glavni dedič je bil njegov nečak, medicinec Andrej. Poleg tega je zapustil G. vrt in večje premoženje grof Lambergovi ustanovi za hiralnice; 2000 gl. pa je določil kot kapital dveh dijaških štipendij. — Z G.-em nastopi na Slovenskem resno strokovno naobražen in stanovsko etičen zdravnik rojak. V znanstvenem oziru je G. odločen pristaš izkustva, propagator profilakse in bojevnik proti alkoholizmu. O njegovem znanju in naziranju pričajo najbolje njegova dela (med drugim še za danes točen kliničen opis pegavice in smernica njegove terapije). Citiran je G. v Sydenhamovem zborniku in v številnih dunajskih disertacijah. V svojih spisih je opozarjal tudi na Rogaško Slatino in Dolenjske Toplice; zlasti sloves Rogaške Slatine je pridobil mnogo po njegovih spisih.

Spisal je: 1. Intricatum-Extricatum medicum, seu tractatus de morbis complicatis. Lj. 1692. 2. Annus primus Chronologiae medicae, continens exactam anni 1697 temporum aurae et humanorum corporum Labacensium alterationem, cum suis historiis, causis et medicinis. Lj. 1699. 3. Annus secundus Chronologiae continens annum 1698. Lj. 1700. 4. Annus tertius (1699) Chronologiae. Lj. 1702. 5. Annus quartus (1700) Chr. Augsburg, 1705. 6. Vindiciae physico-medicae aurae Labacensis, oder Verthädigung d. Laybacherischen Luft. Lj. 1710. 7. »Chronologia« je izšla še drugič 1713 v Frankfurtu ob Menu; tedaj je bi tiskan tam še njen »Annus quintus« (1701). Istega leta je izšla v Frankfurtu tudi druga izdaja njegovega »Intricatum-Extricatum«. Tej je pridejana: 8. Appendix, epistolam modernam boum, vaccarum, vitulorumque mortalitatem longe lateque per Hungariam, Croatiam, Germaniam et Italiam immaniter grassantem concernens, ad Dom. Joannem Franciscum Fabaeum, Med. Viennensem, 12. Jan. 1712 Labaco Viennam perscriptam continens. 9. in 10. Dvoje doneskov brez naslova k »Historia Epidemica Germaniae«, katero nahajamo v »Opera Medica Thomae Sydenham«. Kot član Acad. Naturae Curiosorum je dopisoval G. marljivo njenemu zborniku »Miscellanea curiosa sive Ephemeridum medico-physicarum Germanicarum Academiae imperialis Leopoldinae Naturae curiosorum annus … Norimbergae.« V teh so ohranjeni sledeči manjši doneski: 11. Fomentationum, evaporationum et stillicidiorum in tumore uteri regionem occupante usus. 12. Hydrops per abscessum in scroto factum integre sanatus. 13. Plica subcutanea. 14. Gangraena prolapsi intestini recti ex purgantibus in obstinata alvi astrictione inepte adhibitis. 15. Ridiculus, sed non omnino irridendus alvum reserandi modus. 16. Epilepsiae et convulsiones inconsuetae. 17. Mirabilis Phantasiae vis. 18. Crocitatus corvorum interitus jumentorum praesagus. 19. Glires ovibus infensi. 20. Ischuria inopinato terrore curata. 21. Plantago febrifuga. 22. Febris maligna cum vomitu caseoso et convulsionibus epilepticis curata. 23. Siliginis pluvia. 24. Dentis oculari infausta extractio. 25. Pulsus mira inconstantia. 26. Judicia Dei abyssus multa. 27. De rara epilepsiae per dysenteriam in gravida solutione. 28. De purgantium in mensium fluxu usurpatione. 29. Rerum absurdarum monstrosarumque aspectus gravidis cavendus. 30. De uberibus scirrhosis in hydropicis notatis. 31. De quartanae febris per evomitionem carnis verminosae rara solutione. 32. De acidularum colicis doloribus usu. 33. De acidularum Roitschensium in colica biliosa et contracturae metu singulari virtute. 34. De gangraena pedum podagram mentiente. 35. Dum pus fit, non semper dolores magis accidunt. 36. De ischuriae curiosa curatione. 37. De piscium copia sterilitatis praenuntia. 38. De Saccharo Saturni egregio ophthalmico. 39. De cuticulae abrasione menstruatim recurrente. 40. De serpente radice Ialappae e corpore expulso. 41. De febre quartana verminosa. 42. De febre quartana matrimonio sanata. 43. De vena in febribus petechialibus secanda. 44. De ischuria a calculo, collum vesicae obturante, dependente per casum supervenientem gangraenam curata. 45. De frigido potu jejunis funesto. 46. De scabiosis caute medicandis. 47. De fungi auris lobo, post perforationem adnati extirpatione. - 48. De deglutione a causa impedita. 49. De phthisicis utrum diu vivant. 50. De dentibus connatis ante tempus evulsis. 51. De vino pueris nocivo. 52. De surditate ex capitis lotione. 53. De pudendorum in gravida intumescentia. 54. De hydrope penis. 55. De haemorrhagia nimia ex raninarum incisione. 56. De strepitu mandibularum. 57. De cachexia cum insigni hypochondriorum obstructione et induritie. 58. De febre petechiali, melioris constitutionis hominibus funestiore, curata. (Popis bolezni dr. Štefana Florjančiča, ki je od pegavice okreval.) 59. De ictero auripigmente curato. 60. De ovo galli gallinacei semicircularis figurae. 61. De intertriginibus, seu cuticulae ex longiore decubitu abrasione. - 62. De gravida, ex nimio sanguinis profluxu demortua. (Smrt soproge dr. Jan. Greg. Thalnitscherja.) 63. De hepate in hydropica iniuste inculpato. 64. Epilepsia duorum annorum virgis curata. 65. De modo frangendi soleas ferreas clavosque et findendi vitra, fissaque seu diffracta rursus glutinandi. 66. De liene citra sanitatis laesionem exciso. 67. De epilepsia ex erysipelate refrigerato. 68. De corde magno. 69. De bile in vesiculo fellis lapidescente. (Popis bolezni kneza Turjaškega.) 70. De roris corrosivitate et inde ortis pustulis. 71. De maculis scorbuticis. 72. De epilepsia mira metastasi in repentinam coecitatem et insperatam visus recuperationem. 73. De remedio in haemorrhoidibus qua fluentibus, qua dolentibus experto. 74. Febris tertiana simplex praepostero specificorum usu in cachectico infeliciter curata. 75. Singultus potu acidularum citatus. 76. Febres intermittentes quascunque singularis eaque perdextra curandi methodus. - (»Miscellanea«. II. decurio, l. 1690., observatio 69,. 70., 71., 72., 73., 101., 102.; l. 1691., observatio 59., 60., 61., 62., 63., 64.; l. 1692., observatio 61., 62., 63., 64.; decurio III. 1., l. 1694., observatio 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138.; l. 1695. (III. 2.), observatio 165., 166., 167., 168.; l. 1696. (III. 3.), observatio 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.; l. 1697 (III. 4.), observatio 114.; l. 1700. (III. 7., 8.) observatio 137., 13., 139.; l. 1702 (III. 7., 8.) observatio 76., 186., 187.; l. 1706. (III., 9., 10.) observatio 85., 199., 200., 223.; l. 1712. (centurio I., II.), observatio 57., 100., 101., 130., 131.; l. 1717. (centurio V., VI.), observatio 45., 46., 47.). - Baje je spisal G. še »Vindiciae curationum vernalium« (Thalnitscher) in je nadaljeval svojo »Chronologia« do 1717 (Thalnitscher, Lippich). Ali je to sploh tiskano, oziroma kaj se je zgodilo z eventuelnim rokopisom, ni znano; trditev, da je doživela »Verthädigung der Laybacherischen Luft« l. 1719. drugo izdajo, se oslanja na ne zelo zanesljivo sporočilo Hoffa v njegovem »Gemälde«. Koncem letnika 1694 prinašajo »Miscellanea« kritiko G.-evega »Intricatum-Extricatum«.

Razen naštetih manjših člankov v »Miscellanea« se nahajajo G.-eva dela v študijski knjižnici v Lj., v knjižnici lj. semenišča in knjižnici društva slov. Zdravnikov. - Portret G.-ev (Baeckov bakrorez) je v popolno ohranjenih izvodih Chronologije in reproduciran v DS 1913, 178 in v Grudnovi Zgodovini slov. nar. 1081. — Grb (nebarvan) je priklopljen omenjenemu bakrorezu in upodobljen v »Apes Ac. Op.«; v ščitu troglava gora z drevesom na srednjem vrhu, nad ščitom »Bügelhelm« s pokončnim jelenom, ki ima lavorjevo vejico v gobcu; osenčnice so renesančne; postran. delov ni. - Prim.: (literatura in viri): Matice v lj. stolnici; Dr. Marci Gerbezii Opera; Thalnitscher, Epi-Epitome chronologica; Apes (deviza in grb); Thomae Sydenham Opera Medica; Pohlin; Thalnitscher, Bibliotheca Labacensis; Klun, Archiv II, 70; Erbergov Versuch; Lippich, Topographia; (»Miscellanea« 1. cit.); Hoff, Gemälde III. 127.; Dimitz, Gesch. Krains; IMK 1900, 134, 151; 1901, 184; DS 1913 (Steska); Pirjevec, M 124, 184 (s sliko); IB 1832, št. 7–9. Pr.

Pintar, Ivan: Grbec, Marko (1658–1718). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi213131/#slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine