Novi Slovenski biografski leksikon

BEŠTER TURK, Marja (rojstno ime Marja Bešter), slovenistka, jezikoslovka, univerzitetna profesorica (r. 8. 1. 1961, Radovljica). Oče Anton, mesar, mati Helena, r. Pogačnik, uslužbenka.

Gimnazijo Kranj je obiskovala 1975–79, 1984 pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) diplomirala iz slovenskega in nemškega jezika s književnostma. V študijskem letu 1990/91 se je izpopolnjevala na Novofilološki fakulteti Univerze Eberhardta-Karla v Tübingenu. 1989 je magistrirala, 1993 pa z disertacijo Izrazila slovenske politične propagande (ob gradivu iz pred- in medvojnega obdobja) doktorirala na FF UL.

V šolskem letu 1984/85 je poučevala slovenščino in nemščino na Srednji šoli ekonomske in družboslovne usmeritve v Kranju, 1984–98 je bila zaposlena na FF UL (od 1995 kot docentka), od 1998 dalje predava na Pedagoški fakulteti UL (od 2001 kot izredna profesorica).

Mdr. je bila 1990/91 lektorica za slovenski jezik na Novofilološki fakulteti (zdaj Filozofski fakulteti) Univerze Eberhardta-Karla v Tübingenu, 1992–94 pa na Inštitutu za slavistiko in Inštitutu za izobraževanje prevajalcev in tolmačev Univerze Karla-Franca v Gradcu; pozneje pa je bila gostujoča predavateljica na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu (poletni semester 1994/95), 1995–97 je bila lektorica na Pedagoški fakulteti (zdaj Filozofski fakulteti) Univerze v Mariboru.

Njeni temeljni raziskovalni področji sta besediloslovje in pragmatično jezikoslovje. Je soavtorica učnih načrtov za slovenščino v devetletni osnovni šoli in vseh vrstah gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šolah (od 1998) in učnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov in avdio-vizualnih pripomočkov), zasnovanih z značilnostmi transakcijskega oz. kognitivno-konstruktivističnega pouka, kot so Gradim slovenski jezik (4, 5, 6), Na pragu besedila (1, 2, 3, 4) in Slovenščina za vsak dan (7, 8, 9). Na njeno pobudo in pod njenim uredništvom so 1997–99 izšli trije zborniki Skripta z gradivi za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Kot prevajalka, prirediteljica in avtorica je sodelovala pri Velikem splošnem leksikonu (izhajal 1997–98).

Ukvarja se tudi z raziskovanjem poslovno-uradovalnih besedil, z vprašanji funkcionalne pismenosti in prevajanjem.

Njeno diplomsko delo je bilo 1984 nagrajeno s Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani, skupaj z Nano Cajhen, Nevenko Drusany, Dragico Kapko Bakič in Martino Križaj Ortar pa je 2003 prejela državno nagrado za delo na področju šolstva.

Dela

Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike, Slavistična revija, 38, 1990, 233–252.
Pouk slovenščine malo drugače, Trzin, 1994 (soavtorici Martina Križaj, Erika Kržišnik).
Funkcionalna (ne)pismenost v Sloveniji, Jezik in slovstvo, 40, 1994/95, 5–24.
Die sprachliche Realisierung der Textsorte »politischer Appell« im Slowenischen, Linguistica, 35, 1995, 123–135.
»Politični poziv« v slovenskem jeziku med 2. svetovno vojno in neposredno po njej, Języki słowiańskie 1945–1995, Gramatyka - leksyka – odmiany : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Opole), 1995, 55–67.
Prenova jezikovnega pouka pri predmetu slovenski jezik, Jezik in slovstvo, 41, 1995/96, 5–16 (soavtorica Martina Križaj).
Povojni generaciji Slovencev po svetu : narodnostna opredelitev, znanje in raba slovenščine, Jezik in čas, Ljubljana, 1996, 135–151.
Raba poimenovanj za ženske osebe v uradovalnih besedilih, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 33, 1997, 9–23.
Kakšno besedilo izbrati za obravnavo pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina?, Zgodnje učenje in poučevanje otrok, Koper, 2006, 177–191.
Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine, Jezik in slovstvo, 56, 2011, 111–130.

Viri in literatura

Arhiv SBL, Vprašalnik za NSBL.
ES.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Zbornik : 1919–1999, Ljubljana, 1999 (ob 80-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani).
Gliha Komac, Nataša: Bešter Turk, Marja (1961–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018230/#novi-slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine