Primorski slovenski biografski leksikon

Bertoša Miroslav, zgodovinar, r. 17. maja 1938 v Bgdu, živi v Pulju. Oče Ivan, inž. agronomije, mati Zora Nikić, učiteljica. Osn. š. je začel obiskovati v Somboru, zaključil v Pulju, kamor se je 1947 preselil. Maturiral je na gimn. v Pulju (1957), iz zgodovine in književnosti je diplomiral na PA v Pulju, 1966 je iz zgod. diplomiral že na U. v Zgbu. Prav tam je promoviral (1981) z delom Gospodarske i etničke prilike u mletačkom dijelu Istre u doba kolonizacije (XVI. i XVII. st.). Obiskoval je mednarodne Zgodovinske tečaje v Benetkah (1981, 1984, 1987), tečaj iz zgod. demografije na visoki š. socialnih ved v Parizu (1985, 1989). Od 1963 je predaval na PA v Pulju, 1969 je postal asistent v puljski delovni enoti Zavoda za povijesne i društvene znanosti JAZU. na Reki. L. 1986 je postal znanstveni svetnik tega zavoda. Vzporedno je predaval na puljski PA, vodil podiplomski študij na U. v Zadru in predaval o istrski zgod. na tečajih v beneški Fondazione Cini (1987). – Objavljati je začel v dijaških letih, s publicistiko se je ukvarjal tudi kot študent. Od 1963 se posveča predvsem zgodovini. Opravil je številne raziskave v slov., it., hrv. in franc, arhivih. Njegove raziskave so posvečene predvsem Istri od 16. do 18. stol. Poleg razprav je objavil sledeče knjige: Proština 1921. Antifašistički pokret seljaka jugoistočne Istre (Pula 1971), Istarsko vrijeme prošlo (Pula 1978), Pisma i poruke istarskih rektora – Epistolae et com municationes rectorum histrianorum. Od 1607 do 1616 (Zagreb 1979), Mletačka Istra ijXVI. i XVII. stolječu. 1. Kolonizacija: teme i problemi (Pula 1985), Mletačka Istra ijXVI. i XVII. stolječu. 2. Društvene strukture, populacija i gospodarstvo (Pula 1986), Etos i etnos zavičaja (Pula-Rijeka 1985), Jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615–1618 (Pula 1986), Zlikovci i prognanici: socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stolječu (Pula 1989). – Za objavo je pripravil spomine Carla De Franceschija (1989). Opravil je nekaj redakcijskih nalog, prejel je več nagrad in je član hrv. in mednar. združenj zgodovinarjev. 1990 je postal član-sodelavec HAZU. Sodeloval je v ur. odboru vrste revij, med drugim je član izdajateljskega sveta koprskega zbornika Annales.

Prim.: HBL 1, 717–18; Pazinski memorial 10/1980, 91–105 (bibliografija); Istra (Pulj) 24/1986, zv. 5 (prinaša članke o B., ki so jih napisali T. Raukar, D. Munić, G. Radossi, I. Goldstein, J. Miličevič in N. Šetič); Ljetopis JAZU za 1990, 94/1991, 483–91; EJ2 1 (sl. izdaja), 649.

Strčić

Strčić, Petar: Bertoša, Miroslav (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine