Albreht, Roman (1921–2006)
Foto © Svetozar Busič

Novi Slovenski biografski leksikon

Po osnovni šoli se je pred drugo svetovno vojno vpisal na I. državno gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1942). V NOB je kot aktivist sodeloval od 1941. Septembra 1942 je bil interniran v Gonars. 1948–50 je obiskoval Višjo politično šolo Djuro Djaković v Beogradu in 1955–59 Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je končal prvo stopnjo.

1945–47 je bil novinar pri Slovenskem poročevalcu in pri Primorski borbi, ki jo je kot glavni urednik do 1947 tudi urejal. 1951–61 je bil član oz. tajnik tajništva glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenije in načelnik kulturno-prosvetnega oddelka ter hkrati glavni urednik Delavske enotnosti do 1954, ko je postal predsednik Odbora za gospodarstvo pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije. 1961 je postal namestnik sekretarja v zveznem sekretariatu za delo. 1965–69 je bil poslanec Republiškega zbora Skupščine SRS in poslanec Zbora narodov Skupščine SFRJ. Vodil je odbor za delo ter komisijo za združeno delo (1965–75), bil predsednik komisije zvezne skupščine za izvajanje ustavnih amandmajev in predsednik zbora proizvajalcev. Za podpredsednika izvršnega sveta SRS je bil izvoljen marca 1975 in to funkcijo opravljal do 1978. 1975–86 je bil tudi predsednik republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve SRS in bil izvoljen za člana koordinacijskega odbora Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. 1976 je sodeloval v komisiji izvršnega sveta skupščine SRS za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Od 1979 dalje je bil redni profesor teorije in prakse organizacije združenega dela na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju. Bil je član fakultetnega sveta Visoke šole političnih ved. Ukvarjal se je z obravnavo teoretičnih in izvedbenih osnov družbenoekonomskih odnosov v socialistični družbi. Napisal je več kot 40 knjig in priročnikov za predavatelje in študente ter številne članke za različne revije in časopise. 1988 se je upokojil na Izvršnem svetu SRS.

Bil je član najvišjih vodstev družbenopolitičnih organizacij. Tako je bil član Okrajnega komiteja KPS Ljubljana (1945–48) ter član komisije za agitacijo in propagando pri CK KPS. 1964–69 in 1974–86 je bil član CK ZKJ, oktobra 1966–69 je bil tudi član reorganiziranega izvršnega komiteja CK ZKJ, 1974–78 pa član Predsedstva CK ZKJ. 1968 in nato ponovno 1974 je bil izvoljen za člana stalnega dela konference ZKJ. Za člana CK ZKS in člana Predsedstva CK ZKS je bil izvoljen 1978. Bil je član sveta Jugoslovanskega zavoda za produktivnost dela. 1956 je bil izvoljen tudi za sekretarja Zveze Svobod Slovenije. – Odlikovanja: red zaslug za narod z zlato zvezdo (1975); red republike z zlatim vencem (1981); zlata plaketa Univerze v Mariboru (1984).

Dela

Delitev dohodka gospodarskih organizacij : uveljavljanje načela delitve po delu v notranji delitvi gospodarskih organizacij, Ljubljana, 1963.
Družbeni in ekonomski temelji zakona o dohodku, Ljubljana, 1968.
Družbena lastnina : prispevek k proučevanju razvoja socialističnih samoupravnih družbeno-lastninskih odnosov, Ljubljana, 1981.
Putevima društveno-svojinskih odnosa : prilog proučavanjima razvoja socijalističkih samoupravnih društveno-svojinskih odnosa i njihovom ostvarivanju u našoj društvenoj stvarnosti, Beograd, 1982.
Razpolaganje in gospodarjenje z družbenim kapitalom : v luči novega zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, Ljubljana, 1983.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
ARS, AS 1589, CK ZKS, šk. 4702.
Enciklopedija Slovenije.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
www.gorenjci.si (marec 2011).
Drnovšek, Darinka: Albreht, Roman (1921–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000300/#novi-slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine